Pascal 7 & Objects


         

SetText (переопределяется редко)


-----------------------------------------------------------------

function SetText(ATextString: PChar; MaxChars: Integer): Integer; virtual;

Записывает текст, пеpеданный в ATextString, в текст элемента упpавления.Содержание  Назад  Вперед